Campanya contra el Pla Parcial de la Ferreria (Sant Celoni)

Informe per a la preservació i restauració del curs mitjà de la Tordera

Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

INFORME PER A LA PRESERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL CURS MITJÀ DE LA TORDERA

-Proposta per a la creació d’un Parc Fluvial, Històric i Paisatgístic-

Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

Sant Celoni. Novembre de 2002

Composició de felicitació nadalenca (anys 2000), presa, espontàniament, des de la   C-251. Un cirerer i les 4 estacions de l’any, amb el Montnegre de fons, a tocar de la masia la Verneda, a tocar de la Ferreria

Antecedents

La vall de la Tordera és un eix de comunicació fonamental, essent nombroses les indústries establertes, les infrastructures que hi tenen pas obligat (A-7, comarcal c-251, conduccions de gas, tren...) o que n’hi tindran. No ens ha d’estranyar, doncs, que de Fogars de la Selva a Sant Celoni, el sòl sigui ocupat massivament i indiscriminada, sense planificació supramunicipal, bo i malmenant sòls agrícoles de gran qualitat, i un paisatge que acompleix una funció social de primer ordre i que estableix una clara diferència entre el Vallès més proper a Barcelona (de creixement radial, poc sostenible, i sense l’existència de sòls lliures) i el més allunyat, que és hores d’ara que comença a estar afectat per un creixement industrial i urbà poc ordenat, més enllà de la sostenibilitat.

 

Justificació

Amb tot el què s’ha exposat, no ens ha d’estranyar que l’eix de la Tordera sigui un dels sectors del terme municipal de Sant Celoni que rep més pas de vehicles i que, per tant, és més utilitzat, sigui per a viure-hi o per desenvolupar-hi l’activitat econòmica o, simplement, per a gaudir-ne del paisatge quan s’hi passa (vegeu, per exemple, la imatge 1).

Així, considerem imprescindible que l’ocupació del sòl hi sigui ordenada i no pas continua sinó esponjada, per a afavorir la qualitat de vida dels habitants, un paràmetre difícil de quantificar, però d’una importància que creix exponencialment en una societat eminentment terciaritzada i abocada al consum del lleure i dels espais naturals i seminaturals, principalment amb plusvàlues de tipus lúdic o cultural.

Si a aquestes circumstàncies afegim tot un seguit de valors de l’espai (culturals, històrics, ambientals, paisatgístics...), la protecció i revalorització del sector de la Ferreria és, creiem, inexcusable.

A l’apartat següent es fa un repàs ràpid a aquest conjunt de valors, la pèrdua dels quals, en el seu conjunt, fora insubstituïble.

Salvem la Ferreria

Notícies sobre el contenciós de la Ferreria

El passat 2 de febrer, el  Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  va fer públic que havia desestimat les al·legacions prèvies formulades per l’Ajuntament de Sant Celoni i una anomenada Entitat Urbanística Col·laboradora Provisional del Pla Parcial Urbanístic de les Ferreries, en les que demanaven a aquest Tribunal que no  reconegués legitimitat a la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny per a presentar un recurs contenciós administratiu, per què, segons les paraules del signant d’aquestes al·legacions, en Josep Soldevila Sala: « No té ni capacitat, ni interès general, ni interès propi, qualificat o específic.»

Aquest recurs, que s’havia formalitzat  el 17 de novembre de 2009, s’adreçava contra la decisió del Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, de 19 de març del 2009, per la qual, gràcies a les abstencions de CIU i PSC-PSOE i malgrat els dos vots favorables de la CUP, es va impedir la desqualificació de la zona de la Ferreria, mantenint-la, per tant, com a sòl urbanitzable.

 Segons el TSJ de Catalunya, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, entitat ecologista amb més de vint anys d’història, disposa de plena legitimitat per presentar aquest recurs contra la decisió del Ple atès que, segons les últimes interpretacions del Tribunal Suprem, les associacions habilitades per a la defensa dels drets i interessos col·lectius poden recórrer als tribunals per defensar aquests interessos quan considerin que han estat vulnerats.

Resposta al regidor de l'Ajuntament de Sant Celoni en Xavier Arenas

El passat 28 de juliol rebíem a la nostra bústia un missatge del regidor del PSC a l'Ajuntament de Sant Celoni, en Jordi Arenas, que feia referència al comunicat de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny publicat en aquesta pàgina web pocs dies abans. En reproduïm el seu contingut íntegre, per tal que sigui de coneixement pùblic, atès que assenyala dues incorreccions del nostre escrit. Incorrecions que ens hem apressat a rectificar, tal i com podreu comprovar en aquesta mateixa pàgina.

A continuació seguida, podreu llegir el seu missatge i la resposta que hem cregut convenient trametre-li per tal d'aclarir diverses qüestions relatives a la lluita per la conservació de la Ferreria i el camí Ral. Esperem que tot plegat sigui prou eloqüent.

 

19 de març de 2009, sessió Plenària de l'Ajuntament de Sant Celoni on es portarà a aprovació inicial la desclassificació del sector de la Ferreria

El dijous 19 de març, a les 9 del vespre, se celebra el Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Celoni. En aquest Ple es votarà l'aprovació inicial de modificació del planejament per a la desclassificació del sòl industrial del sector P-21 Les Ferreries. L'espai de la Ferreria i el camí Ral, actualment amenaçat de ser urbanitzat, pot ser requalificat com a sòl no-urbanitzable.

Com ja saben els lectors de La Sitja del Llop, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny fa anys que està defensant aquesta llenca de territori del Baix Montseny, per tal de conservar un espai de gran interès fluvial i agrari, que s'ubica a la Batllòria, i que el planejament urbanístic de Sant Celoni preveia de transformar en sòl "industrial".

Aquesta tasca de preservació, desenvolupada al llarg d'anys a coincidit ,des fa temps, amb la feina que els companys de la CUP de Sant Celoni venen desenvolupant dins del municipi, en el mateix sentit.