Adreça
Quota anual
Mitjançant aquesta ordre de domiciliació autoritzo a la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny a realitzar càrrecs al meu compte bancari de forma anual.
 
La  Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny (CSM) és  una  Associació  sense  ànim  de  lucre, registrada amb el núm. 9485 a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya. La CSM està inscrita en el Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat1 del Departament de Territori i Sostenibilitat (Exp. 2014/207), en els àmbits de Comunicació i Educació Ambiental, Participació Ciutadana, Ordenació del territori i Biodiversitat i gestió dels espais naturals, entre d’altres.

Les persones físiques que hagin realitzat una donació a associacions i fundacions inscrites en el Registre d'Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat tenen dret a una deducció del 15% de la donació a la quota de l'IRPF (en aplicació de l'article 34 de la Llei 16/2008, de mesures fiscals i financeres). Els donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica.
Si voleu consultar la nostra política de privacitat, podeu fer-ho clicant aquí