Skip to main content

canals d'informació externa

Carta al senyor Àngel Ros sol·licitant la seva dimissió com a President de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana

IPCENA - Dc, 30/07/2014 - 13:16

A l’atenció del Sr. Àngel Ros, Alcalde de Lleida:

IPCENA és una organització ecologista que té per objectiu la defensa del medi ambient i aposta per projectes respectuosos amb un desenvolupament sostenible.

Com a entitat de caràcter ambiental de les comarques de Lleida, amb seu a Lleida, que figura en el registre d’entitats de la Paeria i que de forma activa participa en activitats ambientals al municipi, li demanem que li presti la màxima atenció al document que li entreguem amb la finalitat que el pugui valorar.

Atenent l’actual situació del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida, el qual presenta signes de manca de qualitat ambiental, especialment a causa del seu escàs cabal i la contaminació de les seves aigües per abocaments difusos.

Accions realitzades

Vistos els esforços que des de l’Ajuntament de Lleida s’han realitzat per esdevenir sensibles a les demandes socials, especialment les aportades per l’Agrupació Lleida Ambiental, que entre d’altres va impulsar, l’any 2010, la declaració de l’any del riu Segre i la constitució d’una comissió municipal del riu Segre, la qual també van tenir el suport de la Paeria.

Una de les línies de treball de la Comissió del riu Segre va ser la de determinar el cabal ecològic mínim necessari del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida. Entre els participants en aquest grup de treball van participar-hi científics de la UdL, tècnics de l’ACA, tècnics d’ENDESA, integrants de Lleida Ambiental i partits politics amb representació a la Paeria. El grup de treball, de forma unànime, va decidir que el cabal del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida oscil·lès entre 14 i 18 m3/s, cabal que estava previst en l’estudi realitzat per l’ACA al 2008, el qual va comptar amb el finançament del Ministerio del Medio Ambiente del Govern Central.

Del consens aconseguit a l’esmentada comissió, l’equip de govern de la Paeria que vostè presideix va decidir emprendre les següents accions, que van rebre el suport unànime de la resta de grups:

1- Aprovar en el ple ordinari del 25 de març de 2011 i de forma unànime demanar a la CHE un cabal ecològic circulant pel riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida de 14 a 18 m3/s.

2- Presentar per part de l’ Ajuntament de Lleida, al novembre del 2013, al·legacions al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, exigint un cabal ecològic del riu Segre a Lleida també de14 a 18 m3/s.

Per tant, resulta obvi pensar que els acords, mocions i al·legacions, com les anteriorment citades, aprovades per l’òrgan de govern que representa la voluntat popular del municipi, s’han d’acatar i respectar. Per contra, fer accions oposades a les acordades i no legitimades pel ple o sense invalidar els acords prèviament acordats, s’haurien de considerar nul·les de ple dret per constituir un frau democràtic del tot il·legítim.

El 5 de juliol de 2013 l’Alcalde de Lleida, va criticar durament a la Generalitat pel seu vot en contra al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovat el dijous 4 de juliol de 2013, amb el vot a favor de l’Ajuntament de Lleida i les comunitats de regants: El Govern ha prioritzat tots els sectors menys l’agrícola va matisar l’alcalde de Lleida.
L’Ajuntament de Lleida va comunicar als mitjans de comunicació el mateix dia que aprofitava per criticar el vot desfavorable del Govern al Pla Hidrologic, que el dia seguent el divendres 5 de juliol trametria una carta a la CHE reiterant que augmenti a 14-18 metres cúbics per segon el cabal ecològic del Segre. ACN Lleida | Actualitzada el 05/07/2013 13:49.

Accions contràries a les acordades

Malauradament, el 24 de març d’aquest any, el president de la CHE i l’alcalde de Lleida, de forma injustificada i trencant el consens polític i social, arriben a un acord unilateral d’un cabal ecològic pel riu Segre de 3,5 a 5 m3/s. Aquest pacte es va realitzar al marge dels acords socials i polítics esmentats anteriorment: l’aprovació de la moció municipal del 25 de març de 2011 i l’acord social de la comissió municipal del riu sobre un cabal circulant al riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida de 14 a 18 m3/s.

Aquest acord sobre el nou cabal és 5 vegades inferior a l’aprovat a la moció municipal del 25 de març de 2011 i 3 vegades inferior a l’aprovat al PHE del 1986, on es fixava un cabal ecològic mínim del 10% de l’aportació mitjana interanual al règim natural. Atenent que el Segre te una aportació mitjana d’uns 100 m3/s, aquest cabal pactat el president de la CHE i l’alcalde de Lleida, només representa la mísera quantitat d’un 3%. El més llastimós d’aquesta decisió, incomprensible a ulls de tothom, és que ens havíem cregut que les disposicions i acords municipals es prenen per ser respectades. Però el més greu de tot això, és que, malgrat som la principal entitat ecologista de les terres de Lleida, domiciliada a Lleida i membre de Lleida Ambiental, a hores d’ara ningú ens ha explicat les raons del per què d’aquest acord, el qual incompleix tots els consensos sobre un cabal al riu Segre no assolit mai fins ara. Segurament, les raons i els interessos compensen la trencadissa produïda.

Suport majoritari del Parlament Català al cabal de 14 i 18 m³/s al seu pas per la ciutat de Lleida, l’1 de juliol de 2014

El dimarts 1 de juliol, totes les formacions amb representació al Parlament, amb el vot favorable del PSC i la resta de grups a excepció del PP, han signat una proposta de resolució presentada per Iniciativa per Catalunya que insta la Generalitat a exigir a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) incrementar el cabal del riu Segre al seu pas per Lleida. La proposta, va explicar la diputada d’ICV Sara Vilà, veu insuficient el cabal de 5 metres cúbics fixat per Lleida al Pla Hidrològic de l’Ebre perquè no permet garantir una bona salut ecològica del riu i reclama que el cabal ecològic mínim oscil·li entre 14 i 18 m³/s.

4 – Les raons sobre el canvi d’opinió de l’Alcalde de Lleida.

L’Alcalde de Lleida és president de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana. Aquest càrrec considerem que resulta incompatible amb l’exercici d’un càrrec públic. Atenent que un alcalde té l’obligació de defensar sempre l’interés públic per sobre dels interessos privats, considerem que en el cas de l’aigua, l’Alcalde de Lleida va votar favorablement al pla de la conca de l’Ebre per defensar els sectors agrícoles, sectors que per altra banda, defensen l’ús privat de l’aigua i han estat el major col·lectiu o lobby contrari als cabals ecològics, votant a favor del PHE igual que l’Ajuntament de Lleida.

Entenem que l’Ajuntament, en el cas de l’aigua, ha de defensar l’interés públic del recurs recollit tant en el subministrament d’aigua, com en els cabals ambientals o com en el sanejament ambiental del Segre. La defensa dels recs agrícoles correspon als sectors agraris, els quals estan representats per les seves organitzacions.

Normativa

Estatut d’autonomia de Catalunya. Norma institucional bàsica aprovada l’any 2006.
Capítol V. Principis rectors
Article 39. disposicions generals

1. Els poders públics de Catalunya han d’orientar les polítiques públiques d’acord amb els principis rectors que estableixen la Constitució i aquest Estatut. En l’exercici de llurs competències, els poders públics de Catalunya han de promoure i adoptar les mesures necessàries per a garantir-ne l’eficàcia plena.
2. Els principis rectors són exigibles davant la jurisdicció, d’acord amb el que determinen les lleis i les altres disposicions que els despleguen.

Article 46. Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial

1. Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional.
2. Les polítiques mediambientals s’han de dirigir especialment a la reducció de les diferents formes de contaminació, la fixació d’estàndards i de nivells mínims de protecció, l’articulació de mesures correctives de l’impacte ambiental, la utilització racional dels recursos naturals, la prevenció i el control de l’erosió i de les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i el respecte als principis de preservació del medi, conservació dels recursos naturals, responsabilitat, fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i els productes.

Compatibilitats amb activitats privades. La regla general és que l’obtenció del reconeixement de compatibilitat és un requisit previ i imprescindible per exercir activitats privades. En tot cas, excepte les activitats que es detallen en l’apartat següent (activitats prohibides), la resta d’activitats privades requereixen el reconeixement de la compatibilitat.

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat

Activitats incompatibles amb un càrrec public:

Es pot autoritzar la compatibilitat amb activitats privades llevat dels casos següents:
• Desenvolupament de càrrecs de tot tipus en empreses concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis.
• Participació superior al 10% del capital de les empreses o societats esmentades en l’apartat anterior.

Peticions

Per tot l’exposat li demanem:

Que com a màxim representant de la ciutadania de Lleida, no pot deixar de complir i defensar les normes i mocions que són fruit del debat democràtic dels plens municipals, òrgan que reflecteix la voluntat popular expressada pels ciutadans.
Considerem que no és democràtic ni honest ni ètic, i per tant, és immoral i suposa un menyspreu a la societat i un frau democràtic, actuar en el sentit contrari del que l’Ajuntament va aprovar en el ple ordinari del 25 de març de 2011, on es va aprovar de forma unànime demanar a la CHE un cabal ecològic circulant pel riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida de 14 a 18 m3/s. En el mateix sentit, la Paeria va presentar també al·legacions al PHE amb la mateixa demanda. I en canvi, ara l’Alcalde defensa un cabal unes 5 vegades inferiors pactat amb la CHE cabal que oscil·laria entre els 3,5 a 5 m3/s.

Que considerem que el seu càrrec de serviei públic hauria de prioritzar la defensa dels interessos col·lectius, que en el cas de l’aigua hauria de ser garantir unes condicions ambientals i de salubritat de la llera del riu Segre que avui dia no existeixen. A la vegada, presideix la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana, càrrec incompatible amb el seu càrrec públic perquè en aquest cas es defensa l’ús de l’aigua per usos privats.

Per la qual cosa li demanem:

Que dimiteixi del càrrec de President de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana, dedicant la seva activitat a la finalitat i objectius del seu càrrec com a Alcalde, que no és cap altre que la defensa dels interessos públics amb transparència i independència.

Atentament,

Categories: Ecologistes

Nueva campaña de verano para salvar al macaco de Berbería

Depana - Dc, 30/07/2014 - 00:00
Bajo el lema "No somos mascotas" la campaña pretende concienciar a los cientos de miles de turistas que viajan a Marruecos durante la Operación Paso del Estrecho para poner freno al tráfico ilegal de macacos de Berbería, una de las principales amenazas a la supervivencia de esta especie.
Categories: Ecologistes

Valoracions sobre la nova ZEPA marina Baix Llobregat-Garraf

Depana - Dm, 29/07/2014 - 00:00
L'ampliació i designació de noves ZEPAs marines és globalment destacable, però al delta del Llobregat trobem injustificables i clamoroses absències.
Categories: Ecologistes

DEPANA, contra la tala del bosc centenari de Bagues de Riu, al Parc Natural del Cadí-Moixeró

Depana - Dll, 28/07/2014 - 00:00
Les entitats signants, desconcertades per l'incompliment del mandat del Parlament de Catalunya 6 mesos després d'aprovar-se.
Categories: Ecologistes

LES POMES DE L'EMILI AL PROGRAMA "COLLITA PRÒPIA" DEL 16/07/14 DEDICAT A LA FRUITA

El Pomari de l'Emili - Ds, 26/07/2014 - 09:55

El passat 16 de juliol de 2014 es va emetre el programa de TV3 “Collita Pròpia” dedicat a la fruita, on Lídia Heredia fa un recorregut per gairebé tots els tipus de fruita que es produeixen a Catalunya, incloent les pomes de L’Emili. Tot seguit us adjunto el link del vídeo d’aquest capítol del programa, per tal que veieu l’Emili en acció.http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/5174171 
Categories: Montseny

La PDE, junto con las cinco grandes ONG ambientales del Estado piden la intervención de la Convención Ramsar

Plataforma en Defensa de l'Ebre - Dm, 22/07/2014 - 22:55


Tortosa/Madrid (22/07/2014) La Plataforma en Defensa de l’Ebre, junto con las cinco grandes ONG ambientales del Estado piden la intervención de la Convención Ramsar para evitar que la implantación del Plan Hidrológico del Ebro perjudique los ecosistemas de su  Delta.

Los responsables de las entidades ambientales han consensuado y firmado una carta y un informe técnico con la Plataforma,  dirigidos al  secretariado europeo de esta convención mundial cuyo objetivo es la preservación de la biodiversidad y los servicios que los humedales de todo el planeta  ofrecen a sus habitantes, y que compromete a España como país firmante de la convención desde 1982.

En la carta se advierte  de los peligros que conlleva  este plan hidrológico aprobado por el Gobierno de España,  en concreto de la disminución de  caudales de agua y previsible deterioro de su calidad debido al aumento desmesurado de regadíos en la cuenca, y de la retención de sedimentos en las numerosas presas e infraestructuras hidráulicas, tanto existentes como nuevas previstas por el Plan.

Se solicita en la carta que  Ramsar pida información  técnica al gobierno sobre los impactos previsibles del Plan Hidrológico del Ebro sobre los ecosistemas fluviales y deltáicos, además de que pida información científica sobre  las necesidades de régimen de caudales y de aportación de sedimentos que garantizarían un buen estado del humedal.

También se solicita una Misión Ramsar de asesoramiento que analice de forma independiente y pueda emitir el informe técnico pertinente, sobre las  amenazas creadas por la política hidráulica del gobierno sobre el sitio Ramsar Delta de Ebro.

Las ONG ambientales han ofrecido todo su apoyo e información científica sobre el importante patrimonio natural de este gran humedal Mediterráneo, que acoge numerosos hábitats naturales de interés prioritario y centenares de miles de  aves acuáticas entre otros valores naturales, sociales y económicos que deben transmitirse a las generaciones futuras.

Como ya se comunicó, el Tribunal Supremo ha aceptado el recurso contencioso administrativo que presentó la PDE contra el Plan y se está preparando una queja a la Comisión Europea.

Categories: Ecologistes

DEPANA proposa mesures correctores i compensatòries als nous accessos viaris al Port de Barcelona

Depana - Dm, 22/07/2014 - 00:00
Els nous accessos viaris al Port de Barcelona estan basats en estudis d'impacte ambiental totalment desfasats, mostra de la deixadesa de les administracions en aquesta matèria. Un dels últims projectes de la bombolla d'infraestructures que es va patir especialment al delta del Llobregat, i que porta més de 12 anys tramitant-se.
Categories: Ecologistes

Imputat l’exdirector de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, Víctor Gimeno, per les obres del canal Xerta-Sénia

Plataforma en Defensa de l'Ebre - Ds, 19/07/2014 - 11:54

El titular del jutjat número 2 de Tortosa li atribueix suposats delictes urbanístics i ambientals arran la investigació per la construcció d’una bassa que va denunciar la PDE

Tortosa (ACN).- El titular del jutjat número 2 de Tortosa ha imputat l’exdirector dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient a les Terres de l’Ebre, Víctor Gimeno, en la investigació oberta sobre les obres del canal Xerta-Sénia arran la denúncia de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE) per la construcció d’una bassa dins del parc natural dels Ports. Segons ha confirmat l’ACN, el jutge va imputar-lo fa uns sis mesos, a instàncies de Fiscalia, per suposats delictes urbanístics i ambientals en el marc d’unes diligències que van més enllà de l’obra concreta per qüestionar la utilitat i el dimensionament del projecte. Gimeno, que encara ha de prestar declaració, s’ha mostrat sorprès i contrariat.

Categories: Ecologistes

La PDE reitera la petició de retorn progressiu de la concessió del ministransvasament de l’Ebre al Camp de Tarragona

Plataforma en Defensa de l'Ebre - Ds, 19/07/2014 - 11:23

ACN-La Vanguardia

El moviment social adverteix al Govern que si el model de desenvolupament que tenen previst pel país és el del CAT no el compartiran

“El minitransvasament ha estat la sangonera de les Terres de l’Ebre, un model de desequilibri territorial, de la venda de l’aigua, i no podem compartir el balanç positiu que va fer el president Mas. El minitransvasament no ha fet cap favor a les Terres de l’Ebre”, ha assegurat el portaveu de la PDE Manolo Tomàs per replicar les lloances fetes la setmana passada en l’acte de commemoració dels 25 anys de l’arribada d’aigua de l’Ebre a Tarragona. El moviment social s’ha mostrat molest per les paraules del president Mas assegurant que sense el CAT s’hagués produït un “desastre total”, i han assegurat que amb l’aigua del minitransvasament el que s’ha desenvolupat és el territori del Camp de Tarragona però no les Terres de l’Ebre.

A més, també han volgut fer una advertència al Govern davant la implantació d’un model de gestió de l’aigua al país, similar al del CAT amb el minitransvasament, i promovent la interconnexió de xarxes. “Si aquest és el model de gestió d’aigua català, la PDE no el compartirà mai mani qui mani i amb la bandera que sigui”, ha afegit Tomàs. A més, pel moviment social, davant l’amenaça del Pla Hidrològic que impulsa el govern espanyol “aquest tipus d’afirmacions no contribueixen a calmar el territori”, ha afegit el portaveu de la Plataforma Joan Antoni Panisello.

Davant d’això, i després de 25 anys, la PDE ha reiterat una petició, ja feta, perquè es retorni, de manera progressiva, la concessió de 4 metres cúbics per segon que té el CAT per subministrar aigua als seus consorciats: indústria i municipis. Panisello ha recordat que aquesta demanda també la va fer l’Ajuntament de Tortosa, en un acord plenari, i ha assegurat que “és justa” perquè després de tants anys “les indústries i municipis han pogut fer les seves inversions per obtenir l’aigua d’altres fonts”. “El riu necessita aquest cabal”, ha afegit el portaveu de la Plataforma.

A més, la Plataforma ha denunciat “l’opacitat” que hi ha sobre la quantitat d’aigua que s’extreu del riu. “No hi ha cap informe ni constatació de l’aigua que està arribant a Tarragona”, ha afegit, tot afirmant que sospiten que a l’estiu la detracció supera la concessió dels 4 metres cúbics per segon

Categories: Ecologistes

Lo nostre riu, plaer i LLuita

Plataforma en Defensa de l'Ebre - Dm, 15/07/2014 - 10:38

Aqui us deixem un enllaç del video de la piraguada

Realitazció: NOA FERRÉ i JOSEP JUAN

Categories: Ecologistes

DEPANA al·lega que l'estació de 220 kV a la Sentiu, Gavà, s'ha d'avaluar ambientalment

Depana - Dj, 26/06/2014 - 00:00
Es tracta d'una zona natural en recuperació, clau per la connectivitat Garraf-Delta del Llobregat.
Categories: Ecologistes

DEPANA al·lega que l'estació de 220 kV a la Sentiu Gavà, s'ha d'avaluar ambientalment

Depana - Dj, 26/06/2014 - 00:00
Es tracta d'una zona natural en recuperació, clau per la connectivitat Garraf-Delta del Llobregat.
Categories: Ecologistes

Dossier sobre "El zoo de Barcelona" a la revista El Carrer

Depana - Dj, 19/06/2014 - 00:00
La presidenta de DEPANA, firma un article sobre les condicions del parc zoològic de Barcelona, i l'ex-president Joan Cuyàs repasa en un altre la riquesa botànica. En Salvador Filella, antic treballador es entrevistat.
Categories: Ecologistes

“Delta de l’Ebre: lo riu és vida”, a “Retrats”

Plataforma en Defensa de l'Ebre - Dc, 18/06/2014 - 10:37

Dimecres, 18 de juny, el programa “Retrats al Delta de l’Ebre per conèixer, de primera mà, les inquietuds dels seus habitants davant la iniciativa del govern de l’estat espanyol de fer un nou Pla Hidrològic que reduiria perillosament el cabal del riu.

Jaume Barberà visitarà indrets de Sant Jaume d’Enveja i Deltebre per conèixer de primera mà l’estat del fràgil equilibri ecològic d’aquestes terres i també com es viu el present i el futur conversant amb:
- Sofia Morales, cantant del grup Riu en So.
- Marcela Otamendi, pagesa.
- Ignasi Ripoll, biòleg.
- Ramon Carlos, aqüicultor.
-i Manolo Tomàs, portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

Categories: Ecologistes

Com aconseguir la Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya

IPCENA - Dll, 16/06/2014 - 19:29

La primera Guia pràctica per conèixer la natura de Catalunya és una guia que reuneix en un mateix volum els fòssils, vegetació, insectes, fongs, peixos, aus, rèptils, amfibis, recorreguts de natura, accions ambientals, etc de Catalunya.

Aquest llibre compta amb més de 1.500 imatges repartides en 576 pàgines. En tres anys, aquest llibre ha passat de ser un somni a fer-se realitat.

P.V.P. 39,50€

Si sóc un/a soci/a d’IPCENA: com sol·licitar-ne un o més exemplars?

Pots passar-ne a recollir un exemplar completament gratuït per les nostres oficines a la Plaça dels Gramàtics 2, baixos – 25002 Lleida. Si desitges adquirir-ne més, les podràs obtenir a 20,00 €.

Si sóc un particular: com sol·licitar-ne un o més exemplars?

Ens el pots sol·licitar a nosaltres mateixos enviant-nos un correu a forest@ipcena.org o trucant-nos per telèfon al 973 263 793.

Si sóc una llibreria: com sol·licitar-ne un o més exemplars?

Ens el pots sol·licitar a nosaltres mateixos enviant-nos un correu a forest@ipcena.org o trucant-nos per telèfon al 973 263 793. Ens ficarem en contacte amb vosaltres i acabarem de tancar l’acord.

Si sóc una casa rural: com sol·licitar-ne un o més exemplars?

Ens el pots sol·licitar a nosaltres mateixos enviant-nos un correu a forest@ipcena.org o trucant-nos per telèfon al 973 263 793. Ens ficarem en contacte amb vosaltres i acabarem de tancar l’acord.

Fes click a la imatge i podràs gaudir de petits fragments de la guia.

Categories: Ecologistes

DEPANA recolza el manifest "A Gallecs ni un tros més urbanitzat"

Depana - Dll, 16/06/2014 - 00:00
En solidaritat amb els companys de la Plataforma per a la Defensa de Gallecs, que estan de nou en lluita per l'acord entre l'INCASOL i l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per tal d'urbanitzar un nou sector industrial a les portes de l'espai.
Categories: Ecologistes
Contingut sindicat